Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Verplichtstelling Pensioenfonds SPMS

(Laatste wijziging 17 mei 2019)

Wanneer je als psychiater werkzaamheden verricht buiten dienstverband neem je verplicht deel aan het beroepspensioenfonds SPMS.
Deze verplichtstelling geldt wanneer je werkt als interim psychiater (ZZP) of als zelfstandige (ZGP), ongeacht of er volledig of slechts ten dele als zelfstandige wordt gewerkt
.


Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)

 • Interim psychiater (ZZP'er) of eigen praktijk (ZGP)?
  Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten die in Nederland werkzaam zijn en de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt. Je neemt deel aan het SPMS wanneer je inkomen hebt dat níet is verworven binnen een dienstverband waarmee je wettelijk verplicht deelneemt bij het ABP of PFZW.
  Dit is het geval wanneer je werkt als zelfstandige bijvoorbeeld als interim psychiater of binnen een eigen praktijk als
  vrijgevestigde psychiater.
 • Werknemer?
  De verplichtstelling kan ook gelden in het geval van werknemerschap, bijvoorbeeld wanneer je in dienst bent bij een eigen BV.
  Ook wanneer je werkgever een kliniek is die geen verzekerde zorg levert waardoor deze níet valt onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).

Achtergrond verplichtstelling

De wettelijke verplichting geldt sinds 1973 en is bedoeld om te garanderen dat iedere medisch specialist een volwaardig pensioen opbouwt.
Het is van belang tijdig aan SPMS juiste informatie te verstrekken over je werksituatie. SPMS beoordeelt vervolgens of verplichte deelname op je situatie van toepassing is en zo ja, de hoogte van je premie.
Verstrek je niet de benodigde informatie over je werksituatie, zal SPMS ervan uitgaan dat je onder de verplichtstelling valt, met als gevolg premieheffing met terugwerkende kracht voor 5 jaar plus rente.

Start je als zelfstandige op de eerste van de maand? Je premiebetaling gaat op die datum in. Wanneer je in de loop van de maand start, gaat je premiebetaling per de eerste van de eerstvolgende maand in.

Premie SPMS fiscaal aftrekbaar?

In het kader van de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie spreekt men over de zgn. omkeerregeling, de fiscale behandeling van pensioenopbouw.
Pensioen geldt als uitgesteld inkomen. De premie die je nu inlegt, mag je als beroepskosten volledig in mindering brengen op je inkomen, althans dus in het geval van IB ondernemen (ofwel inkomen op basis van ZZP-werkzaamheden).
Uiteraard zal er bij uiteindelijke uitkering van je pensioen, op dat moment belasting worden geheven.

In het geval je als werknemer verplicht bent aangesloten bij SPMS kun je de premie opvoeren als negatief loon. 
N.B.: in het geval van een BV gelden er andere regels. 

De omkeerregeling geldt ook in het geval van een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering). 

Premiegrondslag zelfstandige: winst uit onderneming

De winst uit onderneming is bepalend voor de hoogte van je pensioenopbouw. Het gaat dan om de winst vóór toevoeging aan en na afneming van de oudedagsreserve, vóór de onder-nemersaftrek en vermeerderd met de ten laste van de winst uit onderneming gebrachte SPMS-premie.

Premiebedragen en trapcodes

De hoogte van je pensioenpremie hangt af van je inkomen als zelfstandige en/ of werknemer en je deeltijdfactor.
Op basis van deze gegevens word je ingeschaald in een trapcode. De trapcode bepaalt de hoogte van je premie en je pensioenopbouw.

Tot een inkomen als zelfstandige van € 24.470, -- geldt als inschaling Trapcode H0 waarbij geen pensioenpremie hoeft te worden betaald en derhalve geen pensioen wordt opgebouwd.
Voor de werknemer geldt hiervoor een inkomen tot € 19.880, -- .
* Pensioenregeling SPMS 2018.

Als deelnemer aan SPMS niet automatisch lid

Wanneer je deelneemt aan de pensioenregeling van SPMS ben je niet automatisch lid van de Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS).
BPMS heeft gewone leden en buitengewone leden. Als BPMS-lid heb je zeggenschap in de pensioenregeling via de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).
Het lidmaatschap is kosteloos.

Hervorming van het huidige collectieve pensioenstelsel?

 • Miljoenennota 2019
  In de Miljoenennota 2019 blijkt dat het kabinet er op ‘hoopt en vertrouwt’ op korte termijn samen met de sociale partners de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om het pensioenstelsel te vernieuwen.
  Voor ZZP’ers wil Minister Koolmees het aantrekkelijker maken om ‘mee te doen’ hoewel uit de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet heel duidelijk blijkt of de Minister daarbij denkt aan pensioenfondsen of aan andere oplossingen.
 • Persoonlijke pensioenpotten
  Hoe dan ook wil men afstand nemen van de “doorsneesystematiek” en toewerken naar een stelsel van een passend pensioen voor ieder werkend individu, waaronder de zelfstandige professional.
  Men denkt aan de inrichting van persoonlijke pensioenpotten waarbij er een direct verband is tussen de premie die men inlegt en het pensioen dat wordt uitgekeerd.

  Een belemmering in deze transitie is het bestaan van de wettelijke “verplichtstelling” bij beroepspensioenfondsen zoals in het geval van de SPMS.
  Met deze verplichte deelname neemt Nederland binnen Europa een uitzonderingspositie in en lijkt deze in strijd met het Europees recht.

Bron: onder andere website SPMS

ZIE OOK