Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Starten als zzp psychiater - ZZP GZ-psycholoog

(Laatste update: 17-10-2023)

Je wil starten als zzp GZ-psycholoog, zzp psychiater of verpleegkundig specialist GGZ? Waar moet je aan denken en welke stappen moet je nemen? Bijvoorbeeld:
 • Welke rechtsvorm kies ik?
 • Hoe registreer ik me bij de Kamer van Koophandel?
 • Hoe staat het met de (veranderende) wetgeving?
 • Welke verzekeringen zijn van belang en welke belastingen?
 • Heb ik recht op fiscale voordelen? 
 • Wat is een gangbare tarief als zzp psychiater/ zzp GZ-psycholoog?
 • Welke overeenkomst van opdracht heb ik nodig?
 • Hoeveel opdrachtgevers per jaar heb ik nodig?
 • Hoe zit het met de klachtenregeling?
 • Moet ik een zakelijke rekening openen?
et cetera. Lees hieronder over deze en andere onderwerpen die van belang zijn.

Kort over ons:

Intellect Transfer is een bemiddelingsbureau voor psychiaters, GZ-psychologen en verpleegkundig specialist GGZ zowel voor interim (zzp, freelance) als voor een loondienstverband door heel Nederland.
We werken snel en persoonlijk en gaan pro-actief op zoek naar best passende opdrachten vanuit een uitstekende kennis van de sociale kaart. 
Ook klinisch psychologenAnios (basisarts) GGZ, SPVpsychotherapeuten BIG, verslavingsarts KNMG en orthopedagoog-generalist nodigen we hartelijk uit te reageren.
Interesse om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken? Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord:
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Zie ook:   Interim GGZ - ZZP vacatures psychiater en GZ-psycholoog
Interim GGZ - één centrale plek om je (volgende) zzp opdracht te vinden zónder tussenkomst van een bureau.
Met nu al bv. 55 psychiaters en > 50 GZ-psychologen maar ook meerdere klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten GGZ. In totaal nu meer dan 150 zzp'ers (allen Wet BIG).
Er staan meer dan175 zzp opdrachten op Interim GGZ van onder andere GGZ Centraal, Parnassia Groep, Pro Persona maar ook van kleinschalige en categorale GGZ, zoals verslavingszorg en eetstoornissen.

 

Krapte op de arbeidsmarkt

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het inhuren van freelancers inmiddels voor veel organisaties een vast onderdeel geworden van de strategische personeelsplanning.
De verwachting voor de komende jaren is dat opdrachtgevers steeds meer aandacht gaan schenken aan goed opdrachtgeverschap en meer relationeel (anders dan eerder transactioneel) gaan denken over freelance professionals.
 

Wtza: meldplicht

 • Wtza - Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders
  Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, De Wtza vervangt de eerdere Wtzi (Wet toelating zorginstellingen).
  Startende zzp'ers krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel automatisch een uitnodiging voor de registratie bij het CIBG (de uitvoeringsorganisatie van de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ))..
 • Doelstelling Wtza
  Het doel van de Wtza is dat Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer zicht krijgt op zorgaanbieders en de kwaliteit van de zorg die zij leveren. Een ander doel is dat zorgaanbieders zich zich (nog) sterker bewust worden van de kwaliteitseisen die aan hun zorgverlening worden gesteld.
 • Meldplicht
  De meldplicht geldt voor alle bestaande en nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders. 
 • Afgifte van de AGB-code
  Melden is een voorwaarde voor afgifte van de AGB-code die van belang is om  afspraken te maken met zorgverzekeraars en gemeenten en om je uitgevoerde zorgverlening te kunnen declareren.
  Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Vektis
   

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 • Inschrijving verplicht
  Inschrijving bij de KvK is verplicht wanneer je freelance werkzaamheden gaan verrichten.
  Belangrijkste vraag: welke rechtsvorm kies je (zoals bijvoorbeeld de eenmanszaak of een BV - zie verder in dit artikel).
  Je kunt je inschrijven via de website van de KvK en online een afspraak maken voor een bezoek bij de dichtstbijzijnde Kamer. Je dient daarbij een (geldige) legitimatie mee te brengen. Je ontvangt na inschrijving direct je KvK-nummer.
  Inschrijving bij de KvK moet zijn gebeurd binnen uiterlijk één week nadat je daadwerkelijk bent gestart met je werkzaamheden als zzp'er.
 • Bedrijfsnaam / handelsnaam kiezen
  Je bent vrij in je naamkeuze; wel is het van belang rekening te houden met voldoende onderscheidend vermogen in de bedrijfsnaam.
  Het kan verstandig zijn om in je bedrijfsnaam geen verwijzing naar je eigen naam te hebben.
 • Webadres
  Denk ook aan het reserveren/ hosten van je webadres. Voor gebruik nu of later. Op internet zijn hostingpartijen te vinden en de kosten betreffen ongeveer € 10, --  per jaar.
 • Bepaling vestigingsadres
  Als bestaande eenmanszaak is het sinds 2022 mogelijk om je bezoekadres af te schermen. Hiervoor moet je een postadres afwijkend van het woon- en bezoekadres registreren; het postadres blijft dus wel openbaar vindbaar in het Handelsregister. Alleen instanties die vanuit hun (maatschappelijke) taakstelling daartoe bevoegd zijn, mogen over het bezoekadres beschikken. 
  Als je je nog gaat inschrijven als eenmanszaak, kun je bij de inschrijving ‘afschermen bezoekadres’ direct aanvinken. Ook hier geldt de voorwaarde dat je daarbij een postadres opgeeft dat afwijkt van je woon- en bezoekadres.
  Ten behoeve van een postadres kun je op internet zoeken op 'virtueel kantoor'; deze biedt een professioneel zakelijk postadres op een door jou gewenste locatie en postafhandelingdiensten.
  De huur betreft ongeveer (vanaf) € 50, -- / maand en is meestal maandelijks opzegbaar. 
  N.B.: in het geval van een BV is afscherming van het adres alléén mogelijk in het geval van een concrete dreiging. Zie op KvK voor meer informatie hierover.
 • Automatische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst
  Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig aangezien de KvK na de inschrijving in het Handelsregister je gegevens automatisch doorgeeft aan de fiscus.
 • Btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer 
  Van de Belastingdienst ontvang je na inschrijving bij de KvK zowel het btw-identificatienummer en het omzetbelastingnummer.
  Je Btw-identificatienummer (btw-id) vermeld je op je facturen en website, of andere communicatiemiddelen.
  Je  Omzetbelastingnummer (ob-nummer) gebruik je bij contact met de Belastingdienst, bijvoorbeeld in schriftelijke communicatie met de Belastingdienst, bellen met de BelastingTelefoon of bij de btw-aangifte.
  N.B.: medische ("gezondheidskundige") handelingen zijn vrijgesteld van BTW, mits geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar (zie hiervoor bij 'Medische dienstverlening: vrijgesteld van BTW').
 • Kosten inschrijving bij de KvK
  Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 75, --  (prijspeil 2023).
  De kosten van inschrijving zijn aftrekbaar voor je onderneming. Er is geen sprake van een verplichte jaarlijkse bijdrage.
 • Algemene voorwaarden
  Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het kan wel handig zijn. Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de arrondissementsrechtbank of bij de KvK. Op die manier zijn je betalings- en leveringsvoorwaarden en bijvoorbeeld aansprakelijkheid, geheimhouding en klachtenregeling vindbaar. Je kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.
 • Handelsregisternummer verplicht vermelden
  Je bent verplicht het handelsregisternummer te vermelden op al je bedrijfsuitingen: briefpapier, facturen, opdrachtbevestigingen, website etc..
 • Spam
  Je gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Ter bescherming van je privacy en voorkoming van ongewenste reclame kun je de 'non-mailing indicator' aan laten zetten.
   

Rechtsvorm kiezen

 • Eenmanszaak
  Met een eenmanszaak heb je belastingvoordelen als zelfstandigenaftrek, startersaftrek (eerste 3 jaar) en/ of de MKB-vrijstelling. Voorwaarde is dat je voldoet aan het urencriterium, namelijk 1225 uur op jaarbasis (het urencriterium geldt overigens niet als eis voor de MKB-winstvrijstelling) en dat je ondernemersrisico loopt.
 • Besloten Vennootschap (BV)
  Het voordeel van een BV is vooral dat je in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden of faillissement.
  Men spreekt er wel over dat bij een winst van > € 150.000, -- het fiscaal aantrekkelijker zou zijn om te kiezen voor een BV. Een belastingadviseur zal hierin uiteraard goed kunnen adviseren.
  Nadeel van een BV is dat de kosten hoger zijn dan bij een eenmanszaak, zowel voor de oprichting (notariskosten) als voor het onderhoud (kosten van de jaarrekening).
  Overigens wordt het vanaf 1 januari 2024 mogelijk om een BV digitaal op te richten. Het wetsvoorstel voor het digitaal oprichten van besloten vennootschappen (DOBV) treedt per die datum definitief in werking, in lijn met Europese richtlijnen om de oprichting van bedrijven te moderniseren en te vereenvoudigen. 
  Het overheidsplatform voor het opstellen van digitale notariële aktes, digitale identificatie en digitale ondertekening zal binnen afzienbare tijd online komen.

Wet DBA: schijnzelfstandigheid of echt ondernemerschap

 • Zelfstandigheid: het werken buiten dienstbetrekking
  De Wet DBA (voluit Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) handelt over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.
  Je werk verrichten binnen een arbeidsrelatie kan feitelijk op slechts 2 manieren: je werkt binnen de individuele arbeidsrelatie hetzij als zelfstandige (dus buiten dienstbetrekking) hetzij als werknemer.
  Wanneer je als zelfstandige werkt voor een bepaalde opdrachtgever hoef je geen loonbelasting te betalen mits je voldoet aan bepaalde criteria (verder meer).
 • Geen werkgeversgezag
  Als zzp’er werk je voor eigen rekening en risico binnen een bepaalde werksetting, zonder dat er sprake is van werkgeversgezag. Het ontbreken van deze gezagsverhouding in de arbeidsrelatie is cruciaal.
  Van belang voor de beoordeling of er inderdaad buiten gezag wordt gewerkt is onder andere de maximale duur van de opdracht, de afhankelijkheid van één enkele opdrachtgever en de aansprakelijkheid voor (de kwaliteit van) de verleende zorg.
  Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een zuivere opdrachtrelatie en dat de overeenkomst van opdracht niet te veel “arbeidsovereenkomst-achtige” bepalingen bevat.
 • Vervanging Wet DBA
  Het kabinet werkt al lang aan toekomstbestendige wetgeving op het gebied van inzet van zzp'ers. Het kabinet focust zich daarbij op het verkleinen van de verschillen in fiscale en sociale zekerheid tussen werknemers en werkgevers én het maken van duidelijkere regels rondom werken met zelfstandigen.
  Zo wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd en komt er een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV) (op zijn vroegst vanaf 2027).
  Inmiddels is de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft.
 • Kabinet demissionair
  Nu het kabinet Rutte IV demissionair is zijn de voorgenomen arbeidsmarkthervormingen onzeker. Reden is vooral dat de Eerste en Tweede Kamer bepaalde wetsvoorstellen als 'controversieel' kunnen verklaren, indien deze als te politiek gevoelig worden beschouwd. 
  De vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is belast met het inventariseren van de verschillende meningen hierover. Op 12 september 2023 zal een besluit worden genomen welke onderwerpen als controversieel worden aangemerkt.
 • Aanpakken schijnzelfstandigheid
  De kern van de zzp-problematiek komt neer op 'Kan werken als zzp’er een individuele keuze zijn? Of dient werken als zzp'er verboden te worden in het belang van het collectief?' Dit laatste om de solidariteit in ons fiscale stelsel en ons stelsel van sociale zekerheid te behouden.
  Minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteerde op 16 december 2022 haar eerste brief aan de Tweede Kamer waarin zij uiteen zette hoe via wetgeving duidelijk wordt gemaakt of iemand wel of geen zzp’er is en hoe zij de handhaving op schijnzelfstandigheid verder wil gaan aanpakken. 
  Het kabinet wil dat organisaties geen zzp’ers meer kunnen inzetten wanneer het werk als ‘organisatorisch ingebed’ kan worden opgevat ofwel als werk wat anderen in loondienst ook doen. Is het laatste het geval, dan zou het werk in beginsel alleen als werknemer kunnen worden gedaan.
 • Tenzij echt ondernemer
  Wél wil het Kabinet een uitzondering maken voor echte ondernemers. Wie voldoet aan een drietal criteria voor zelfstandig ondernemerschap kan toch ‘ingebed’ werken. Bij criteria kun je denken aan een fors hogere beloning of het hebben van een specifieke expertise. De criteria (contra-indicaties voor een loondienstverband) en ook de definitie van ‘inbedding’ moeten nog verder worden uitgewerkt in overleg met brancheorganisaties (o.a. de Nederlandse ggz en Actiz). 
  Hoe dan ook zijn de gezondheidzorg, kinderopvang en onderwijs voor de Belastingdienst focussectoren in het intensiveren van de handhaving op schijnzelfstandigheid.
  Het handhavingsmoratorium op de Wet DBA wordt per 2025 opgeheven.
 • Modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag'
  Op dit moment is er dus nog steeds geen andere vorm beschikbaar voor het vastleggen van de arbeidsrelatie dan de al bestaande, namelijk de huidige modelovereenkomsten.
  Een veelgebruikte modelovereenkomst ten behoeve van inzet van bijvoorbeeld interim psychiaters en zzp GZ-psychologen is de Modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag' (nr. 90821-25537-1-0).
  Deze modelovereenkomst kun je vinden op de site van de belastingdienst en kan worden gedownload en aangepast. De geel gearceerde artikelen dienen ongewijzigd te worden overgenomen. Overigens hebben meerdere opdrachtgevers vaak een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten van opdracht die zij ter ondertekening aan de zzp’er voorleggen.
 • Criteria voor zelfstandigheid
  Het is belangrijk te realiseren dat in de huidige Wet DBA geen criteria staan over wanneer wel of niet een zzp’er ingehuurd kan worden. Er is dus ook niet iets te vinden over een maximale duur voor een opdracht voor een zzp’er.
  Wél is er het handboek loonheffingen van de Belastingdienst. waarin een aantal ‘indicaties’ staan op basis waarvan de Belastingdienst kan bepalen of er al dan niet terecht ‘buiten dienstbetrekking’ wordt gewerkt in een bepaalde situatie. Een van de indicaties is de ‘Overeenkomst loopt lange tijd door’. Er wordt hierbij echter geen termijn genoemd. 
  - Onze aanbeveling is het voor een opdracht aanhouden van een maximale duur van een jaar (een half jaar met maximaal eenmalig verlengen met een half jaar);
  - maximaal 70% bij één opdrachtgever;
  - tenminste 3 opdrachtgevers per jaar.
   

Onderscheid zelfstandigheid en ondernemerschap

 • De Wet DBA handelt over de vraag of je een opdracht als zelfstandige mag uitvoeren. Is het antwoord 'ja' dan geldt er  vrijstelling voor de loonheffingen.
  Ondernemerschap handelt over de inkomstenbelasting die je betaalt over de ‘winst uit onderneming’. Hier gaat het dus over de eventuele fiscale voordelen die je mag opvoeren zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
  Of de Belastingdienst je kwalificeert als ondernemer voor de inkomstenbelasting hangt af van alle omstandigheden in hun onderlinge samenhang. Het gaat dan vooral over de vraag of je “ondernemersrisico” loopt: voldoe je aan het urencriterium (minimaal 1225 uur binnen een fiscaal jaar) en loop je betalings- en continuïteitsrisico's? Streef je naar meerdere opdrachtgevers binnen een jaar? Profileer je je naar buiten toe als ondernemer?
   

Welke Modelovereenkomst heb ik nodig als interim GZ-psycholoog of freelance psychiater?

 • Algemene modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” - nr. 9015550000-06-2
  De modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag' wordt veel gebruikt door psychiaters en GZ-psychologen die als zzp'er werken voor een opdrachtgever.
  De modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag' is vindbaar op de site van de belastingdienst en kan worden gedownload en aangepast. De geel gearceerde artikelen dienen ongewijzigd te worden overgenomen.
  Zie Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag
  Veel opdrachtgevers werken met een eigen, aan de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde overeenkomst van opdracht.
 • Wie regelt de overeenkomst van opdracht?
  Veelal zal de opdrachtgever een Modelovereenkomst ofwel overeenkomst van opdracht voorleggen ter ondertekening aan de opdrachtnemer.
 • Check overeenkomst van opdracht?
  Mocht je hier behoefte aan hebben kijken we met plezier even mee (vrijblijvend); het kan zijn dat er elementen niet of niet goed zijn verwoord.
  Neem dan gerust contact met ons op: Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.
   

Welke verzekeringen als ZZP GZ-psycholoog/ interim psychiater?

De volgende verzekeringen zijn van belang: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de zakelijke rechtsbijstandverzekering. Verder is verstandig - zeker bij een substantieel aantal uren als zzp'er - na te denken over een vorm van dekking tegen arbeidsongeschiktheid. 

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als freelance psychiater of zzp GZ-psycholoog in tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van je beroep.
  Binnen de zakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt veelal de zogenoemde bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan zaken van derden of letselschade) meegenomen.
  Parapludekking
  De Wet Toetreding ZorgAanbieder (WTZA) is, in tegenstelling tot de eerdere WTZI, van toepassing op alle zorgaanbieders.
  De instellingen die worden genoemd in Art 7:462 B.W. (ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen o.a.) kennen de zogenoemde centrale aansprakelijkheid ("paraplu-dekking").  
  De centrale aansprakelijkheid voor deze instellingen houdt in dat een patiënt bij tekortkomingen direct de zorginstelling kan aanspreken in plaats van op zoek te moeten naar de betrokken hulpverlener.
  Onder de centrale aansprakelijkheid vallen alle medewerkers van de betrokken instelling, dus ook zzp’ers.
  Aanvullende dekking op de instellingspolis
  De VvAA adviseert bij het aangaan van een Overeenkomst van Opdracht (OvO) met een instelling de vraag aan afdeling HRM te stellen of zij onder de centrale aansprakelijkheid zoals genoemd in Art 7:462 B.W. vallen.
  Zo ja dan moet dan ook als zodanig worden vermeld in de OvO. In het kader van een zuivere opdrachtrelatie zou daar dan bij moeten worden vermeld dat de zzp'er naar rato bijdraagt in de instellingspremie.
  Hoe dan ook is het verstandig bij het aangaan van een opdracht vooraf contact op te nemen met een verzekeraar (zoals bijvoorbeeld de VvAA) voor een advies op maat.
  Mogelijk geeft men het advies van een aanvullende dekking op de instellingspolis ("aanvullend intramuraal" of "excedentverzekering") vanwege bijvoorbeeld eerdere toegekende claims tegen de instelling (het risico dat de instellingdekking is uitgeput).
 • Zakelijke rechtsbijstandverzekering
  Met een Zakelijke rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van rechtsbijstand in geval van een juridisch geschil, bijvoorbeeld bij geschillen over niet betaalde rekeningen.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor vrije beroepsbeoefenaren in geval van arbeidsongeschiktheid. Met deze verzekering ontvang je een periodieke uitkering in geval van ziekte, zwangerschap of invaliditeit zodat je je vaste lasten kunt blijven betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.
  Er zijn echter ook alternatieven, zoals deelname in een zogenaamd Broodfonds, een schenkkring of vrijwillig verzekeren bij het UWV.
  N.B.: er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’ers. Zie verder.
   

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Naar verwachting komt er per 2027 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dit is een onderdeel van het pensioenakkoord dat de regering samen met werknemers- en werkgeversorganisaties heeft gesloten.
De uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid - met een wachttijd van een jaar - is 70 procent van je laatstverdiende inkomen ('winst uit onderneming'). De maximale uitkering van de AOV is 100 procent van het wettelijk minimumloon.
Mogelijk komt er (vermoedelijk rond 2029) een opt-out-mogelijkheid waarbij je de keuze hebt om in plaats van de verplichte AOV een private verzekering af te sluiten.
 

Welke belastingen?

Met welke belastingen heb je te maken als interim GZ-psycholoog of freelance psychiater?

 • Eenmanszaak
  Bij een eenmanszaak heb je te maken met de inkomstenbelasting. De winst die je als zzp’er maakt is belast in box 1 van de inkomstenbelasting.
  Wanneer je naast je freelance inkomsten in loondienst werkt, is het salaris die je van je werkgever krijgt vatbaar voor loonbelasting. De door de werkgever ingehouden loonbelasting is een voorschot op de inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend.
 • BV
  De winst in een BV wordt belast met vennootschapsbelasting (Vpb). Een eventuele winstuitkering wordt belast met dividendbelasting in box 2 van de inkomstenbelasting en mag hiermee worden verrekend.
  Als je werkt vanuit een BV ontvang je van daaruit salaris. De BV houdt hierover loonheffing in; deze is een voorschot op de inkomstenbelasting.

Fiscale voordelen (eenmanszaak)?

Als eenmanszaak heb je – mits je voldoet aan het urencriterium – recht op de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Daarnaast heb je recht op de MKB-winstvrijstelling (het urencriterium geldt hierbij niet) en mag je bepaalde bedrijfskosten aftrekken.

 • Urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
  Het urencriterium is dus bepalend of je recht hebt op de ondernemersaftrek. Je mag voor je uren ook meetellen: acquisitie, reistijd voor 'sollicitatie'gesprekken en woon-werkverkeer, telefonisch contact omtrent het vastleggen van een overeenkomst van opdracht, werken aan je website en je administratie, etc..
  N.B.: je mag de 1225 uren niet herrekenen naar de periode dat je ondernemer bent. Start je later in het jaar zul je mogelijk dus voor dat jaar niet voldoen aan het urencriterium.
 • Ondernemersaftrek
  De ondernemersaftrek verlaagt het bedrag waarover je inkomstenbelasting berekent.
  - Zelfstandigenaftrek (in 2020 € 7.030). Deze aftrekpost wordt afgebouwd tot uiteindelijk € 5.000 in 2028.
  - Startersaftrek: de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de situatie dat je:
     in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was;
     je in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toepaste.
 • MKB-winstvrijstelling
  Als zzp’er heb je ook recht op de MKB-winstvrijstelling. Hiervoor hoef je niet aan het urencriterium te voldoen.
  In 2020 mag je 14% van je winst aftrekken, na eventuele vermindering met de Ondernemersaftrek.
 • Bedrijfskosten en investeringen
  Bepaalde kosten die je voor je freelance activiteiten maakt, kun je aftrekken, zoals kosten voor je herregistratie/ scholing, vakliteratuur en kantoorartikelen. Sommige zaken zul je moeten afschrijven over meerdere jaren, zoals een PC.
  Op de site van de belastingdienst is hier meer over te vinden. Ook een boekhouder/ accountant kan hierover goed voorlichten.
   

Zakelijke rekening openen?

Het openen van een zakelijke rekening bij een eenmanszaak is niet verplicht en In principe ook niet nodig. Voordeel van een zakelijke rekening is dat je de financiën van je bedrijf goed gescheiden kunt houden van die van privé, maar dit kan ook met het openen van een extra privérekening, parallel aan een bestaande privérekening bij je bank. Het openen van een extra privérekening is bovendien een stuk goedkoper.

Boekhoudprogramma

Als eenmanszaak is het niet verplicht een jaarrekening samen te stellen. Voor de belastingaangifte is het echter wel van belang de financiële administratie goed op orde te hebben. Een accountant/ boekhouder en/ of een boekhoudprogramma zal daar goed in kunnen ondersteunen.
In principe zal ten behoeve van het aanleveren van alle gegevens het werken met Excel volstaan (wanneer het aantal facturen in een fiscaal jaar beperkt is (denk aan 20-30)). Van belang is uiteraard om alle bonnen, facturen etc. digitaal en fysiek te bewaren.
Wanneer de boekhouding te complex wordt kan worden overwogen om te werken met een boekhoudprogramma zoals bijvoorbeeld SnelStart, Exact of Afas.

Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog?

Welk tarief als ZZP GZ-psycholoog of interim psychiater ga je hanteren jegens je opdrachtgever?

 • Allereerst: je bepaalt zelf je tarief
  Bij het benoemen van jezelf als beschikbare ZZP'er benoem je tevens het tarief dat je hanteert per gewerkt uur.
 • Kosten voor verzekeringen etc. zijn verdisconteerd in het tarief
  Met je freelance werkzaamheden behaal je een uiteindelijk bruto resultaat in een fiscaal jaar. Dit bruto resultaat is vatbaar voor belasting en bedrijfskosten (zoals verzekeringspremies en reserveringen voor pensioen).
  Ook de kosten voor herregistratie komen voor eigen rekening. Tenslotte is het verstandig een buffer op te bouwen.
  Bovenstaande geldt uiteraard ten dele in geval je naast je freelance werkzaamheden nog een loondienstverband elders hebt.
 • Bepaling van je tarief: factoren
  Denk bij factoren o.a. aan:
  - wat geldt als marktconform? (vooral bepaald door de schaarste)
  - aard/ complexiteit van de opdracht (inclusief je expertise)
  - hoe ontzettend graag wil je deze opdracht doen?
  - hoe goed kun je onderhandelen?
  Lees hier verder en ook over enkele tips en trics: Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog?

Tariefonderhandeling uitbesteden aan ons?

Waarschijnlijk heb je bij een eigen sollicitatie c.q. bij een opdracht die je zelf vond van tevoren een tarief per uur neergelegd. En na een prettig gesprek met de zorginhoudelijke collega's doet men vanuit de organisatie 'moeilijk' over je tarief.

Dan is het fijn om de tariefonderhandeling uit te besteden.
In het 'sollicitatiegesprek' wil je het vooral over de inhoud van de opdracht hebben en de tariefonderhandeling graag hiervan scheiden.
Vaak is het ook een wens van de zorginhoudelijke gesprekspartner(s) om buiten de tariefonderhandeling te willen blijven. Zo blijft een puur inhoudelijke kennismaking mogelijk en zal de eventuele tariefonderhandeling via recruitment of een directeur lopen.

Wij doen graag de tariefonderhandeling voor je
We hebben jarenlange ervaring met de bemiddeling van psychiaters, klinisch- en GZ-psychologen en bijvoorbeeld verpleegkundig specialist GGZ en verzorgen hierbij vaak de tariefonderhandeling.
Daarnaast hebben we ook ervaring met de tariefonderhandeling van zzp'ers die via een eigen route een opdracht vonden en de tariefonderhandeling aan ons wilden uitbesteden.
Voordeel van ons als partij hierin is dat wij 'vrij kunnen onderhandelen', waarbij wij als zgn. makelaar partijen bij elkaar willen brengen. We dienen hierbij het belang van de zzp'er.

Meer weten?
Neem contact op met Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

 

Daadwerkelijk starten: Onboarding

Je gaat daadwerkelijk starten als freelance psychiater of interim GZ-psycholoog? Dan is een goede onboarding bij de opdrachtgever onontbeerlijk. Goede onboarding zorgt voor een snellere en sterker gevoelde verbondenheid/ betrokkenheid van jou als zzp’er met de organisatie van de opdrachtgever. Tevens heeft goede onboarding effect op de ‘tijd-tot-productiviteit’, de mate van inzet en de duur dat de zzp’er gemiddeld bij de opdrachtgever blijft.
Onboarding als formeel proces kenmerkt een professionele inhurende organisatie.

3 opdrachtgevers per jaar??

Een veelgehoorde vraag is hoeveel opdrachtgevers je als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog per jaar moet hebben. Een veelgehoord aantal is die van '3 opdrachtgevers per jaar '.
Het aantal opdrachtgevers is inderdaad van belang voor zowel het eventuele recht op fiscale vrijstellingen maar ook voor de Wet DBA (welke handelt over de Loonheffingen). Een veilige marge ligt in onze optiek inderdaad bij 3 opdrachtgevers per jaar.

Klachtenregeling (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat alle zorgaanbieders (zorginstellingen maar ook zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals zzp'ers) moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie.
De Wkkgz verplicht zorgaanbieders tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten, de bereidheid daarvan te leren en een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.
Voor de opdrachtgever geldt bijvoorbeeld de verplichting om het functioneren van de zzp'er te controleren bij nieuwe medewerkers. Voor nieuwe medewerkers (zoals zzp'ers) binnen de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg geldt als extra voorwaarde de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Vereisten voor de freelance psychiater en interim GZ-psycholoog en natuurlijk alle (regie)behandelaren zijn in ieder geval:

 • Een laagdrempelige klachtenregeling.
  Hieronder valt ook het beschikbaar te hebben van een klachtenfunctionaris die voldoet aan de eisen.
  N.B.: deze laagdrempelige klachtenregeling kun je zelfstandig regelen, maar in de praktijk zie je ook veel dat de zzp'er zich kan aansluiten bij de Klachtenregeling van de opdrachtgever(s) waar je je interim werkzaamheden verricht.
  Reden is dan vooral logistiek van aard: de patiënt weet waar hij terecht kan bij een klacht.
  Het is belangrijk (!) de manier waarop je dit hebt geregeld vast te leggen in de overeenkomst van opdracht.
  Voorbeeld tekst klachtenregeling
  Wij hebben een voorbeeldtekst beschikbaar over het opnemen van de Klachtenregeling in de overeenkomst van opdracht. Mocht je hieraan behoefte hebben stuur dan een berichtje naar Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.
  Overigens stelt de Wet DBA dat er geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding in het geval van zzp. Een indicatie voor gezag is wanneer de zzp'er zonder kosten zou kunnen "meeliften" op de Klachtenregeling van de opdrachtgever, vandaar dat de opdrachtgever de kosten naar rato zou dienen door te belasten aan de zzp'er. In de praktijk (lees 'overeenkomsten van opdracht') zien wij de zinsnede "De hieraan verbonden kosten zijn voor Opdrachtnemer” echter vrijwel nooit terug....
 • Aansluiting geschilleninstantie.
  Het aansluiten bij een erkende geschilleninstantie is een wezenlijke eis binnen de Wkkgz. Op internet zijn verschillende erkende geschilleninstanties te vinden, zoals Klachtenportaal Zorg.
   

Moet ik een AGB-code aanvragen?

De AGB-code (voluit Algemeen GegevensBeheer-code) is een landelijke code waarmee je als zorgaanbieder kan worden herkend en geregistreerd staat in een landelijke database. Dit systeem wordt beheerd door Vektis. De AGB-code is verplicht voor alle formele zorgaanbieders.

 • ZZP psychiater of interim GZ-psycholoog en AGB-code
  Wanneer je gaat starten als zzp'er kun je bij Vektis op basis van je inschrijving bij de KvK een aanvraag indienen voor een AGB-code. Houd daarbij rekening met een wachttijd van enkele weken voor het verkrijgen van een AGB-code!
 • Speciale clausule voor zzp'ers 
  Er bestaat een speciale clausule voor regiebehandelaren die freelance werkzaamheden gaan verrichten voor een opdrachtgever en gebruik gaan maken van het declaratiesysteem van deze opdrachtgever.
  Overigens kunnen er verschillende uitzonderingen zijn wat betreft het werken als zzp-er. Overleg met Vektis welke uitzondering voor jou geldt.
 • AGB-code aanvragen bij Vektis
  Je kunt de aanvraag indienen onder de button "Een persoonlijke AGB-code en een AGB-code voor mijn onderneming aanvragen" via de volgende link
   

Wanneer heb ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig?

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  Als je werkt met kwetsbare personen, zoals binnen de GGZ, dan is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht.
  Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je geen justitieel verleden hebt. De terugkijktermijn is vier jaar waarbij er een aantal uitzonderingen geldt zoals wanneer het Dienst Justitiiële Inrichtingen betreft.
 • VOG in de Overeenkomst van Opdracht
  Als ZZP'er moet je zelf zorgen voor een VOG evenals voor het dragen van de kosten. Hiermee toon je aan ondernemer te zijn en voorkom je dat er een indicatie ontstaat die wijst op een gezagsverhouding.
 • Digitaal aanvragen
  Vraag je aanstaande opdrachtgever om je digitale aanvraag klaar te zetten, zodat de aanvraag is ingediend volgens het vereiste screeningsprofiel en om extra kosten te voorkomen. Voor een schriftelijk VOG-aanvraag via de gemeente betaal je namelijk 
  € 41,35. Een digitale aanvraag die door je toekomstige opdrachtgever is gestart, kost je € 33,85 (2022).
  Wanneer je toekomstige opdrachtgever de VOG-aanvraag online heeft klaargezet, krijg je vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kun je online inloggen, je aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Voor een succesvolle afronding van je aanvraag heb je DigiD en iDEAL nodig.

Medische dienstverlening: vrijgesteld van BTW

Medische ("gezondheidskundige") handelingen in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van BTW, mits geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar.
Je brengt voor je medische c.q. psychologische handelingen derhalve geen BTW in rekening jegens de opdrachtgever.
Overige werkzaamheden, zoals beleidsmatige werkzaamheden gelden als zakelijke dienstverlening en zijn derhalve BTW-plichtig.

Voorbeeld factuur ZZP

 • Ben je van plan te starten als interim GZ-psycholoog, ZZP psychiater of anderszins met een BIG-registratie en je wilt vrijblijvend een format factuur ontvangen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij verstrekken deze met plezier!
  Je vult in de factuur dan zelf in:
  - Factuurnummer;
  - Datum factuur;
  - Je bedrijfsgegevens;
  - Je BIG-nummer;
  - Gegevens van de opdrachtgever zoals naam, adres, afdeling en kostenplaatsnummer;
  - Betreffende periode;
  - Aantal gewerkte uren;
  - Je uurtarief;
  - Gewerkt aantal uren.
  In de factuur wordt automatisch het totaal aantal gewerkte uren en het totaalbedrag berekend.
  Denk eraan om de factuur in PDF aan de opdrachtgever te doen toekomen.
 • In de factuur maak je onderscheid tussen gezondheidskundige/ medische handelingen die vrijgesteld zijn van BTW én werkzaamheden die belast zijn met BTW (zoals beleidsmatige werkzaamheden of scholingsactiviteiten).
  Beide soorten werkzaamheden kunnen in één factuur worden aangegeven met uiteraard vermeld de BTW die van toepassing is op de BTW-belaste werkzaamheden.
 • Reiskosten en overige onkosten
  Deze kunnen naast je gewerkte uren op je factuur worden vermeld. Mogelijk dat de opdrachtgever separaat een reiskostendeclaratie formulier wenst te ontvangen.
 • Mocht je interesse hebben in een format factuur, aarzel niet deze vrijblijvend op te vragen!
  Vraag deze aan via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Reistijd als werktijd?

We krijgen van een zzp'er hierover weleens de vraag of het passend is om - althans een gedeelte - reistijd als werktijd te factureren en wat hierin gebruikelijk is.
We maken het slechts in enkele gevallen mee dat een zzp'er reistijd als werktijd, al dan niet gedeeltelijk in rekening brengt jegens een opdrachtgever.
We kunnen voorstellen dat het wellicht redelijk is een compensatie voor de extra reistijd te vragen wanneer je ook interessante opties hebt een stuk dichter bij je woonplaats. Je levert dan een extra inspanning door een grotere reisafstand woon - werk af te leggen.
Uiteindelijk vinden we het een eigen keuze van de zzp'er.

Verzeker of factor je facturen

Hoewel het niet snel zal voorkomen kan het toch gebeuren dat een opdrachtgever (of wellicht broker) waar je je freelance opdracht voor verricht, failliet gaat. In dat geval is de kans erg groot dat je niets betaald krijgt van je werkuren. Reden is dat er preferente schuldeisers zijn zoals de Belastingdienst, het UWV, banken en de pensioenfondsen.
Belangrijk is uiteraard om een buffer te hebben maar het kan ook te overwegen zijn om je bedrijfsmatig te verzekeren tegen faillissement van een opdrachtgever of broker.
Je kunt als zzp'er een kredietverzekering per factuur of transactie afsluiten of je kan kiezen voor factoring via een kredietverzekeringsmaatschappij. Deze laatste neemt dan jouw facturen over met gegarandeerde betaling van je factuur binnen 24 uur. Je betaalt hiervoor uiteraard een percentage, afhankelijk van onder andere de opdrachtgever en sector.

Pensioen opbouwen

 • Voor de psychiater als zijnde medisch specialist, die werkzaamheden verricht buiten dienstverband (vrijgevestigde praktijk en/of ZZP), geldt een verplichting zich aan te sluiten bij de SPMS (Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten).
 • Voor overige zzp'ers geldt vooralsnog geen verplichting om pensioen op te bouwen. Het onderwerp is bepaald een thema in de huidige kabinetsformatie dus te verwachten is dat hierover nog nader nieuws komt.
  Het is verstandig om op tijd rekening te houden met een passende opbouw, omdat je als (volledig0 zzp'er geen werknemerspensioen opbouwt. Het opbouwen van (extra) pensioen kan via een pensioenverzekering, beleggen, sparen op een spaarrekening (hoewel het rendement hierop erg laag is) of een (tijdelijke) lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening (banksparen).
 • Jaarruimte: zzp'ers kunnen veel belastingvoordeel behalen wanneer ze hun jaarruimte in een fiscaal vriendelijke pensioenpot stoppen. Het is daarbij van belang te weten hoeveel je maximaal mag inleggen. De online tool van de Belastingdienst om die ruimte te berekenen is echter redelijk complex; het verdient wellicht aanbeveling een en ander te bespreken met je boekhouder.

Vraag en aanbod visitatiegroep interim psychiater

Zoek je aansluiting bij een visitatiegroep of ben je op zoek naar collega psychiaters voor aansluiting bij een bestaande visitatiegroep?
Vind op deze webpagina vraag en aanbod. Wij houden deze pagina zoveel mogelijk up to date.
Voor vragen of aanbod aarzel niet contact met ons op te nemen. Wij bieden met plezier en vrijblijvend ondersteuning; meerdere interim psychiaters hebben wij succesvol kunnen ondersteunen in het vinden van een groep.
Zie Vraag en aanbod visitatiegroep interim psychiater of neem contact op via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Investeren in professionele ontwikkeling

Als zzp’er wil je investeren in je kennis en kunde.
Zeker bij volledige inzet als interim psychiater of GZ-psycholoog komen de uren voor scholing voor eigen rekening; deze zijn niet-declarabel.
Als zzp’er neem je expertise mee die je inbrengt in de organisatie van de opdrachtgever. Wellicht ligt hier een schone taak voor de opdrachtgever: het creëren van een podium om expertise en ervaringen tussen zzp’ers en vaste medewerkers uit te wisselen.

Renseigneringsverplichting

Per 1 januari 2022 geldt de nieuwe renseigneringsverplichting. Deze bepaalt dat wanneer je als psychiater, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist etc. een zzp opdracht doet voor een instelling of bemiddelingsbureau en je dienstverlening van BTW is vrijgesteld, je opdrachtgever een informatieplicht heeft naar de Belastingdienst.
De informatieplicht heeft daarbij een wettelijke grondslag in het kader van de Wet AVG.
Ten aanzien van de informatieplicht van de opdrachtgever aan de Belastingdienst geldt het volgende: je BSN, naam, geboortedatum, adresgegevens en de totale waarde van de facturen die je aan de opdrachtgever stuurde in het afgelopen kalenderjaar. De opdrachtgever moet de gegevens na afloop van het kalenderjaar uiterlijk op 31 januari bij de Belastingdienst hebben aangeleverd.

Mocht je nog vragen hebben schroom niet te bellen/ mailen.

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op!

Bemiddeling voor een ZZP opdracht?

Intellect Transfer bemiddelt psychiaters en GZ-psychologen (naast ook klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ, basisartsen, psychotherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) voor interim (zzp) als voor vast-in-dienst.
We werken door heel Nederland en hebben vele mogelijkheden voor zowel fulltime als voor parttime (vanaf 8 uur/ week).

Interesse om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken?

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op:
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.


Hoewel met grote zorg samengesteld kan de informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. We verwijzen voor meer informatie onder andere naar de website van de Belastingdienst.