Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Starten als interim psychiater - ZZP GZ-psycholoog

(Laatste update: 22-01-2020)

Als je wil gaan starten als interim GZ-psycholoog of freelance psychiater, waar moet je dan allemaal aan denken?
Welke rechtsvorm kies ik? Hoe registreer ik me bij de Kamer van Koophandel? Welke verzekeringen zijn van belang en welke belastingen? Heb ik recht op fiscale voordelen? Wat zijn gangbare tarieven als zzp psychiater/ interim GZ-psycholoog? Welke overeenkomst van opdracht heb ik nodig? Hoeveel opdrachtgevers per jaar heb ik nodig? Hoe zit het met de klachtenregeling? Moet ik een zakelijke rekening openen? etcetera. Lees hieronder over deze en andere onderwerpen die van belang zijn.


Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 • Inschrijving verplicht
  Inschrijving bij de KvK is verplicht wanneer je freelance werkzaamheden gaan verrichten.
  Belangrijkste vraag: welke rechtsvorm kies je (zoals bijvoorbeeld de eenmanszaak of een BV - zie verder in dit artikel).
  Je kunt je inschrijven via de website van de KvK en online een afspraak maken voor een bezoek bij de dichtstbijzijnde Kamer. Je dient daarbij een (geldige) legitimatie mee te brengen.
  Inschrijving bij de KvK moet zijn gebeurd binnen uiterlijk één week nadat je daadwerkelijk bent gestart met je werkzaamheden als zzp'er.
 • Bedrijfsnaam / handelsnaam kiezen
  Je bent vrij in je naamkeuze; wel is het van belang rekening te houden met voldoende onderscheidend vermogen in de bedrijfsnaam. Denk ook aan het reserveren van je webadres!
 • Automatische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst
  Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig aangezien de KvK na de inschrijving in het Handelsregister je gegevens automatisch doorgeeft aan de fiscus. Je ontvangt direct je KvK-nummer waarmee je een zakelijke rekening kunt openen (niet verplicht) of als je een bedrijfsruimte wilt huren.
 • BTW-nummer 
  Medische ("gezondheidskundige") handelingen zijn vrijgesteld van BTW, mits geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar. Wanneer je met de inschrijving bij de KvK beoogt alleen freelance werkzaamheden te gaan verrichten zul je geen BTW-nummer ontvangen.
  Wanneer je op enig moment BTW-plichtige werkzaamheden wil gaan uitoefenen vanuit je onderneming is het van belang alsnog een BTW-nummer aan te vragen. Overigens is het BTW-nummer in geval van een eenmanszaak vanaf 2020 niet langer gekoppeld aan het BSN.
 • Kosten inschrijving bij de KvK
  Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 (prijspeil 2019).
  De kosten van inschrijving zijn aftrekbaar voor je onderneming. Er is geen sprake van een verplichte jaarlijkse bijdrage.
 • Algemene voorwaarden
  Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het kan wel handig zijn. Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de arrondissementsrechtbank of bij de KvK. Op die manier zijn je betalings- en leveringsvoorwaarden en bijvoorbeeld aansprakelijkheid, geheimhouding en klachtenregeling vindbaar. Je kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.
 • Handelsregisternummer verplicht vermelden
  Je bent verplicht het handelsregisternummer te vermelden op al je bedrijfsuitingen: briefpapier, facturen, opdrachtbevestigingen, website etc..
 • Spam
  Je gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Ter bescherming van je privacy en voorkoming van ongewenste reclame kun je de 'non-mailing indicator' aan laten zetten.

Rechtsvorm kiezen

 • Eenmanszaak
  Met een eenmanszaak heb je belastingvoordelen als zelfstandigenaftrek, startersaftrek (eerste 3 jaar) en/ of de MKB-vrijstelling. Voorwaarde is dat je voldoet aan het urencriterium, namelijk 1225 uur op jaarbasis (het urencriterium geldt overigens niet als eis voor de MKB-winstvrijstelling) en dat je ondernemersrisico loopt.
 • Besloten Vennootschap (BV)
  Het voordeel van een BV is vooral dat je in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden of faillissement.
  Men spreekt er wel over dat bij een winst van > € 150.000, -- het fiscaal aantrekkelijker zou zijn om te kiezen voor een BV. Een belastingadviseur zal hierin goed kunnen adviseren.
  Nadeel van een BV is dat de kosten hoger zijn dan bij een eenmanszaak, zowel voor de oprichting (notariskosten) als voor het onderhoud (kosten van de jaarrekening).

Welke verzekeringen als ZZP GZ-psycholoog/ interim psychiater?

Er zijn 2 verzekeringen vooral van belang: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de zakelijke rechtsbijstandverzekering. Naast deze verzekeringen is een vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te overwegen.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als ZZP'er in tegen de financiële gevolgen ("zuivere vermogensschade") van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van het beroep. Verschillende bekende verzekeraars voor gezondheidszorgprofessionals dekken binnen hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook de zgn. bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan zaken van derden of letselschade).
  ZZP’ers die voor een WTZi toegelaten instelling werken vallen onder de beroepsaansprakelijkheid van deze instelling vanwege de centrale aansprakelijkheid (de zogenoemde "paraplu-dekking") die voor deze instelling geldt (Art. 7:462 BW).
  Het is van belang vooraf goed te onderzoeken bij de opdrachtgever of de centrale aansprakelijkheid passend is verzekerd én een en ander zorgvuldig te verwoorden in de overeenkomst van Opdracht.
  Ons advies is altijd om bij het aangaan van een opdracht in het kader van ZZP altijd vooraf contact op te nemen met een verzekeraar, zoals de VvAA of Sibbing.
  Voor meer informatie neem contact op met Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.
 • Zakelijke rechtsbijstandverzekering
  Met een Zakelijke rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van rechtsbijstand in geval van een juridisch geschil, bijvoorbeeld bij geschillen over niet betaalde rekeningen.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor vrije beroepsbeoefenaren in geval van arbeidsongeschiktheid. Met deze verzekering ontvang je een periodieke uitkering in geval van ziekte, zwangerschap of invaliditeit zodat je je vaste lasten kunt blijven betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.
  Er zijn echter ook alternatieven, zoals deelname in een zogenaamd Broodfonds, een schenkkring of vrijwillig verzekeren bij het UWV.
  N.B.: mogelijk dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’ers gaat komen. Het thema zal zeer waarschijnlijk een onderwerp worden voor de formatie van het volgend kabinet.

Welke belastingen?

Met welke belastingen heb je te maken als interim GZ-psycholoog of freelance psychiater?

 • Eenmanszaak
  Bij een eenmanszaak heb je te maken met de inkomstenbelasting. De winst die je als zzp’er maakt is belast in box 1 van de inkomstenbelasting.
  Wanneer je naast je freelance inkomsten in loondienst werkt, is het salaris die je van je werkgever krijgt vatbaar voor loonbelasting. De door de werkgever ingehouden loonbelasting is een voorschot op de inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend.
 • BV
  De winst in een BV wordt belast met vennootschapsbelasting (Vpb). Een eventuele winstuitkering wordt belast met dividendbelasting in box 2 van de inkomstenbelasting en mag hiermee worden verrekend.
  Als je werkt vanuit een BV ontvang je van daaruit salaris. De BV houdt hierover loonheffing in; deze is een voorschot op de inkomstenbelasting.

Fiscale voordelen (eenmanszaak)?

Als eenmanszaak heb je – mits je voldoet aan het urencriterium – recht op de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Daarnaast heb je recht op de MKB-winstvrijstelling (het urencriterium geldt hierbij niet) en mag je bepaalde bedrijfskosten aftrekken.

 • Urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
  Het urencriterium is dus bepalend of je recht hebt op de ondernemersaftrek. Je mag voor je uren ook meetellen: acquisitie, reistijd voor 'sollicitatie'gesprekken en woon-werkverkeer, telefonisch contact omtrent het vastleggen van een overeenkomst van opdracht, werken aan je website en je administratie, etc..
  N.B.: je mag de 1225 uren niet herrekenen naar de periode dat je ondernemer bent. Start je later in het jaar zul je mogelijk dus voor dat jaar niet voldoen aan het urencriterium.
 • Ondernemersaftrek
  De ondernemersaftrek verlaagt het bedrag waarover je inkomstenbelasting berekent.
  - Zelfstandigenaftrek (in 2020 € 7.030). Deze aftrekpost wordt afgebouwd tot uiteindelijk € 5.000 in 2028.
  - Startersaftrek: de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de situatie dat je:
     in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was;
     je in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toepaste.
 • MKB-winstvrijstelling
  Als zzp’er heb je ook recht op de MKB-winstvrijstelling. Hiervoor hoef je niet aan het urencriterium te voldoen.
  In 2020 mag je 14% van je winst aftrekken, na eventuele vermindering met de Ondernemersaftrek.
 • Bedrijfskosten en investeringen
  Bepaalde kosten die je voor je freelance activiteiten maakt, kun je aftrekken, zoals kosten voor je herregistratie/ scholing, vakliteratuur en kantoorartikelen. Sommige zaken zul je moeten afschrijven over meerdere jaren, zoals een PC.
  Op de site van de belastingdienst is hier meer over te vinden. Ook een boekhouder/ accountant kan hierover goed voorlichten.
 • Fiscale oudedagsreserve (FOR)
  Je mag elk jaar een deel van de winst reserveren voor je oudedagsvoorziening.
  Met deze reservering stel je de belastingheffing over dat deel van je winst uit. Op de korte termijn kan dat voordeel hebben; uiteraard zal op latere termijn deze belasting wel moeten worden betaald.

Zakelijke rekening openen?

Het openen van een zakelijke rekening bij een eenmanszaak is niet verplicht en In principe ook niet nodig. Voordeel van een zakelijke rekening is dat je de financiën van je bedrijf goed gescheiden kunt houden van die van privé, maar dit kan ook met het openen van een extra privérekening, parallel aan een bestaande privérekening bij je bank. Het openen van een extra privérekening is bovendien een stuk goedkoper.

Boekhoudprogramma

Als eenmanszaak is het niet verplicht een jaarrekening samen te stellen. Voor de belastingaangifte is het echter wel van belang de financiële administratie goed op orde te hebben. Een accountant/ boekhouder en/ of een boekhoudprogramma zal daar goed in kunnen ondersteunen.
In principe zal ten behoeve van het aanleveren van alle gegevens het werken met Excel volstaan (wanneer het aantal facturen in een fiscaal jaar beperkt is (denk aan 20-30)). Van belang is uiteraard om alle bonnen, facturen etc. digitaal en fysiek te bewaren.
Wanneer de boekhouding te complex wordt kan worden overwogen om te werken met een boekhoudprogramma zoals bijvoorbeeld SnelStart, Exact of Afas.

Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog?

Welk tarief als ZZP GZ-psycholoog of interim psychiater ga je hanteren jegens je opdrachtgever?

 • Allereerst: je bepaalt zelf je tarief
  Bij het benoemen van jezelf als beschikbare ZZP'er benoem je tevens het tarief dat je hanteert per gewerkt uur.
 • Kosten voor verzekeringen etc. zijn verdisconteerd in het tarief
  Met je freelance werkzaamheden behaal je een uiteindelijk bruto resultaat in een fiscaal jaar. Dit bruto resultaat is vatbaar voor belasting en bedrijfskosten (zoals verzekeringspremies en reserveringen voor pensioen).
  Ook de kosten voor herregistratie komen voor eigen rekening. Tenslotte is het verstandig een buffer op te bouwen.
  Bovenstaande geldt uiteraard ten dele in geval je naast je freelance werkzaamheden nog een loondienstverband elders hebt.
 • Bepaling van je tarief: factoren
  Denk bij factoren o.a. aan:
  - wat geldt als marktconform? (vooral bepaald door de schaarste)
  - aard/ complexiteit van de opdracht (inclusief je expertise)
  - hoe ontzettend graag wil je deze opdracht doen?
  - hoe goed kun je onderhandelen?
  Lees hier verder en ook over enkele tips en trics: Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog?

Welke Modelovereenkomst heb ik nodig als interim GZ-psycholoog of freelance psychiater?

 • Algemene modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” - nr. 9015550000-06-2
  De modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag' wordt veel gebruikt door psychiaters en GZ-psychologen die als zzp'er werken voor een opdrachtgever.
  De modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag' is vindbaar op de site van de belastingdienst en kan worden gedownload en aangepast. De geel gearceerde artikelen dienen ongewijzigd te worden overgenomen.
  Zie Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag
  Veel opdrachtgevers werken met een eigen, aan de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde overeenkomst van opdracht.
 • Cruciaal: ontbreken van een gezagsverhouding
  Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid (en het risico) om te zorgen voor een zuivere opdrachtrelatie. Beide zullen dus goed moeten opletten dat de overeenkomst niet te veel “arbeidsovereenkomst-achtige” bepalingen bevat. Met het ontbreken van een gezagsverhouding is de opdrachtgever gevrijwaard van loonheffingen en werknemersverzekeringen.
 • Wie regelt de overeenkomst van opdracht?
  Onze ervaring is dat de opdrachtgever een Modelovereenkomst ofwel overeenkomst van opdracht voorlegt ter ondertekening aan de opdrachtnemer.
 • Check overeenkomst van opdracht?
  Mocht u hier behoefte aan hebben kijken we met plezier even mee (vrijblijvend); het kan zijn dat er elementen niet of niet goed zijn verwoord.
  Neem dan gerust contact met ons op: Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Daadwerkelijk starten: Onboarding

Je gaat daadwerkelijk starten als freelance psychiater of interim GZ-psycholoog? Dan is een goede onboarding bij de opdrachtgever onontbeerlijk. Goede onboarding zorgt voor een snellere en sterker gevoelde verbondenheid/ betrokkenheid van jou als zzp’er met de organisatie van de opdrachtgever. Tevens heeft goede onboarding effect op de ‘tijd-tot-productiviteit’, de mate van inzet en de duur dat de zzp’er gemiddeld bij de opdrachtgever blijft.
Onboarding als formeel proces kenmerkt een professionele inhurende organisatie.

Zelfstandigenverklaring

Het kabinet werkt gestaag aan vervanging van de Wet DBA die gaat over inhuur van zzp’ers. Veel is gesproken over de zgn. Wet Zelfstandigenverklaring, die overigens (peildatum 27 maart 2020) nog niet door minister Koolmees is ingediend.
De zelfstandigenverklaring zou dienen als opt-out variant voor zzp'ers met een uurtarief hoger dan € 75, -- .
Met deze verklaring kun je vooraf met de opdrachtgever afspreken dat je als zelfstandig ondernemer werkt en dat zowel opdrachtgever als zzp'er gevrijwaard zijn van loonheffingen, werknemersverzekeringen zoals arbeidsongeschiktheid en CAO-bepalingen.
Op dit moment zijn dus nog steeds het beste bruikbaar de Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag of met een door de opdrachtgever aan de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde overeenkomst van opdracht.

3 opdrachtgevers per jaar??

Een veelgehoorde vraag van interim psychiaters of ZZP GZ-psychologen is hoeveel opdrachtgevers je per jaar moet hebben. Vaak noemt men dan dat men gehoord heeft van '3 opdrachtgevers per jaar '.
Het aantal opdrachtgevers is echter niet relevant voor de Wet DBA (de zgn. "Modelovereenkomsten") maar is van belang voor het eventuele recht op fiscale vrijstellingen (startersaftrek en de zelfstandigenaftrek).

 • Het aantal opdrachtgevers niet relevant voor de Wet DBA
  Voor de Wet DBA (de zgn. “Modelovereenkomsten” ofwel de Overeenkomst van opdracht) is het niet relevant hoeveel opdrachtgevers iemand in een jaar heeft.
  Wanneer je werkt met de modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” spreek je feitelijk met elkaar af dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Het aantal opdrachtgevers heeft hier dus geen rol in.
 • Het aantal opdrachtgevers handelt over ondernemerschap voor de inkomstenbelasting
  Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting dan heb je recht op de fiscale aftrekposten (startersaftrek en de zelfstandigenaftrek).
  Eisen die de Belastingdienst stelt ten aanzien van het ondernemerschap zijn o.a.:
  • Cruciaal ("knock-out") is of je voldoet aan het urencriterium (1225 uur/ jaar). Je mag ook bijvoorbeeld reistijd meerekenen, zie verder bij het onderwerp "Recht op fiscale voordelen (eenmanszaak)?"
  • is je onderneming gericht op het behalen van winst?
  • kun je zelf onafhankelijk en zelfstandig beslissingen nemen?
  • maak je bijvoorbeeld reclame?
  • loop je “ondernemersrisico”?
  • streef je ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen?
 • Het aantal opdrachtgevers slechts één van de eisen
  Het aantal opdrachtgevers dat je per (fiscaal) jaar moet hebben is dus slechts één van de eisen die de Belastingdienst stelt om te bepalen of je recht hebt op fiscale vrijstellingen.
  De Belastingdienst noemt geen getal hoeveel opdrachtgevers je als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog moet hebben. Ze zegt wel dat ze van ondernemers “meerdere opdrachtgevers” verlangt.
  Een veilige marge ligt waarschijnlijk bij 3 opdrachtgevers per jaar.

Klachtenregeling (Wkkgz)

Ook als Interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog dien je te zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Hiermee voldoe je aan de eisen van de Wkkgz.
Dit kan zowel door alle wettelijke vereisten zelfstandig te regelen, als door aan te sluiten bij de Klachtenregeling van de opdrachtgever(s) waar je je interim werkzaamheden verricht.
Het is belangrijk de manier waarop je dit hebt geregeld vast te leggen in de overeenkomst van opdracht.

 • Klachtenregeling in de overeenkomst van opdracht
  Je kunt met de opdrachtgever afspreken dat je gebruik maakt van hun klachtenregelingregeling.
 • Voorbeeld tekst
  Wij hebben voorbeeldteksten beschikbaar over het opnemen van de Klachtenregeling in de overeenkomst van opdracht. Mocht je hieraan behoefte hebben stuur dan een berichtje naar Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.
 • Doorbelasting kosten
  De Wet DBA stelt dat er geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding in het geval van zzp. Een indicatie voor gezag is wanneer de zzp'er zonder kosten zou kunnen "meeliften" op de polis van de opdrachtgever, vandaar dat de opdrachtgever de kosten naar rato dient door te belasten aan de zzp'er.
  N.B.: overigens zien wij de zinsnede "De hieraan verbonden kosten zijn voor Opdrachtnemer” vrijwel nooit terug in de overeenkomst van opdracht. Het lijkt erop dat dit punt weinig gewicht wordt toegekend.

AGB-code

Hoe zit het met de AGB-code als je als freelance psychiater of interim GZ-psycholoog gaat werken ten behoeve van een opdrachtgever?
Wanneer je gaat starten als zzp'er kun je bij Vektis een aanvraag indienen voor een AGB-code, gebaseerd op je inschrijving bij de KvK.
Er bestaat een speciale clausule voor regiebehandelaren die als zzp’er bij een bestaande instelling gaan werken en gebruik maken van het declaratiesysteem van deze opdrachtgever.
De gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een AGB-code is overigens op dit moment 10 werkdagen (peildatum 1 maart 2020).
Overigens kunnen er verschillende uitzonderingen zijn wat betreft het werken als zzp-er. Men kan dan met Vektis overleggen wat de specifieke vraag- en of uitzondering betreft.
Je kunt de aanvraag indienen onder de button "Een persoonlijke AGB-code en een AGB-code voor mijn onderneming aanvragen" via de volgende link

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 • In het werken met kwetsbare personen, zoals binnen de GGZ is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht.
  Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je geen justitiëel verleden hebt m.b.t. de te vervullen opdracht bij de opdrachtgever.
  De terugkijktermijn is 4 jaar waarbij er een aantal uitzonderingen gelden zoals bijvoorbeeld t.b.v. DJI.
 • Dienst Justis
  De instantie waar je de aanvraag voor een VOG kunt indienen is Justis.
  Het aanvragen van een VOG kan digitaal via MijnVerklaring. Hierbij is nodig een geldige inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) van je woonplaats; DigiD en toegang tot internetbankieren (iDeal).
 • Als ZZP'er dien je zelf zorg te dragen voor een VOG evenals voor het dragen van de kosten (€ 33,85 (2020)). Reden voor het zelf dragen van de kosten is dat je daarmee toont ondernemer te zijn en voorkomt dat er een indicatie ontstaat die wijst op een gezagsverhouding.

Medische dienstverlening: vrijgesteld van BTW

Medische ("gezondheidskundige") handelingen in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van BTW, mits geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar.
Je brengt voor je medische cq. psychologische handelingen derhalve geen BTW in rekening jegens de opdrachtgever.
Overige werkzaamheden, zoals beleidsmatige werkzaamheden gelden als zakelijke dienstverlening en zijn derhalve BTW-plichtig.

Voorbeeld factuur ZZP

 • Ben je van plan te starten als interim GZ-psycholoog, ZZP psychiater of anderszins met een BIG-registratie en je wilt vrijblijvend een format factuur ontvangen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij verstrekken deze met plezier!
  Je vult in de factuur dan zelf in:
  - Factuurnummer;
  - Datum factuur;
  - Je bedrijfsgegevens;
  - Gegevens van de opdrachtgever zoals naam, adres, afdeling en kostenplaatsnummer;
  - Betreffende periode;
  - Aantal gewerkte uren;
  - Je uurtarief;
  - Gewerkt aantal uren.
  In de factuur wordt automatisch het totaal aantal gewerkte uren en het totaalbedrag berekend.
  Denk eraan om de factuur in PDF aan de opdrachtgever te doen toekomen.
 • In de factuur maak je onderscheid tussen gezondheidskundige/ medische handelingen die vrijgesteld zijn van BTW én werkzaamheden die belast zijn met BTW (zoals beleidsmatige werkzaamheden of scholingsactiviteiten).
  Beide soorten werkzaamheden kunnen in één factuur worden aangegeven met uiteraard vermeld de BTW die van toepassing is op de BTW-belaste werkzaamheden.
  In de factuur kunnen overigens ook de reiskosten worden opgenomen.
 • Vermelden BIG-nummer
  Op de factuur vermeld je (verplicht sinds 2019) je BIG-nummer. Je BIG-nummer dient overigens ook te worden vermeld op overige uitingen, zoals de eigen website(s), briefpapier en e-mail ondertekening.
 • Mocht je interesse hebben in een format factuur, aarzel niet deze vrijblijvend op te vragen!
  Vraag deze aan via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Reistijd als werktijd?

We krijgen van een zzp'er hierover weleens de vraag of het passend is om - althans een gedeelte - reistijd als werktijd te factureren en wat hierin gebruikelijk is.
We maken het slechts in enkele gevallen mee dat een zzp'er reistijd als werktijd, al dan niet gedeeltelijk in rekening brengt jegens een opdrachtgever.
We kunnen voorstellen dat het wellicht redelijk is een compensatie voor de extra reistijd te vragen wanneer je ook interessante opties hebt een stuk dichter bij je woonplaats. Je levert dan een extra inspanning door een grotere reisafstand woon - werk af te leggen.
Uiteindelijk vinden we het een eigen keuze van de zzp'er.

Pensioen opbouwen

 • Er geldt geen verplichting om pensioen op te bouwen als zzp'er, althans mits niet werkzaam als psychiater buiten dienstverband. Uiteraard is het wel verstandig om op tijd rekening te houden met een passende opbouw, omdat je als zzp'er geen werknemerspensioen opbouwt. Het opbouwen van (extra) pensioen kan via een pensioenverzekering, beleggen, sparen op een spaarrekening (hoewel het rendement hierop erg laag is) of een (tijdelijke) lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening (banksparen).
 • Voor medisch specialisten die werkzaamheden verrichten buiten dienstverband, geldt wel een verplichting zich aan te sluiten bij de SPMS (Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten). Dit geldt dus ook voor de psychiater die interim werkzaamheden verricht.

Mocht je nog vragen hebben schroom niet te bellen/ mailen.

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op!

Bemiddeling voor een ZZP opdracht?

Intellect Transfer bemiddelt psychiaters en GZ-psychologen (naast ook Anios, klinisch psychologen, psychotherapeuten, SPV en VS GGZ) zowel voor interim (zzp) als voor vast-in-dienst.
We werken door heel Nederland en hebben vele mogelijkheden voor zowel fulltime als voor parttime (vanaf 8 uur/ week).

Interesse om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken?

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op:
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.


Hoewel met grote zorg samengesteld kan de informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. We verwijzen voor meer informatie onder andere naar de website van de Belastingdienst.