Intellect Transfer B.V.

Opleiding psychiater

De psychiater richt zich als medisch specialist op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychiatrische aandoeningen. Preventie en herstel hebben een zeer belangrijke plaats in het medisch psychiatrisch handelen. De psychiater is als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de meer complexe, ernstige en risicovolle problematiek bij patiënten; hij werkt daarbij nauw samen binnen een multidisciplinair team met onder andere GZ-psychologen, klinisch psychologen, Anios en verpleegkundig specialisten GGZ en met andere ketenpartners.
Binnen de psychiatrie geldt het bio-psycho-sociale model waarbij de psychiater zich begeeft op het snijvlak van meerdere disciplines: somatiek, psychologie en de sociologie. Hij heeft daarbij aandacht voor de effecten van de persoonlijke ontwikkeling op de psychopathologie en de persoonlijke sociaal-maatschappelijke en culturele context van de patiënt.
De psychiater heeft een autonome bevoegdheid binnen de Wet BOPZ ten aanzien van dwangtoepassingen.

Aios psychiatrie

Je kunt de opleiding tot psychiater volgen in (of verbonden aan) een academisch ziekenhuis of een algemeen psychiatrisch ziekenhuis.
De specialisatie tot psychiater duurt 4,5 jaar. De eerste 2,5 jaar bestaat uit het algemene deel; de laatste 2 jaar kies je als Aios psychiatrie één van de drie aandachtsgebieden:

  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Volwassenenpsychiatrie
  • Ouderenpsychiatrie.

Tijdens de opleiding doe je als Aios psychiatrie ervaring op zowel binnen de kliniek als de ambulante psychiatrie en leer je ook de spoedeisende psychiatrie en de ziekenhuispsychiatrie kennen. Verder doe je ook ervaring op met de consultatieve psychiatrie t.b.v. andere medisch specialisten.

De A-opleiding tot psychiater: erkende vervolgopleiding

De opleiding tot psychiater staat onder toezicht van zowel het College Geneeskundige Specialismen (CGS) als de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), beide organen van de KNMG.
Het RGS stelt regels vast voor de opleiding tot psychiater, de erkenning van de opleiding en opleiders en de (her)registratie van de psychiater als medisch specialist.
De RGS toetst periodiek of de Aios-psychiatrie aan alle eisen voldoet om de wettelijke titel psychiater te mogen voeren en of hij/ zij de titel in de toekomst mag behouden.

Duur pleiding tot psychiater

De opleiding duurt 4,5 jaar met een algemeen deel (2.5 jaar) en vervolgens een deel van 2 jaar waarin men kiest voor één van de aandachtsgebieden kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie.

Aantal opleidingsplaatsen voor de psychiateropleiding

Er zijn jaarlijks ongeveer 150 instroomplekken.

RGS-erkende instellingen voor de opleiding tot psychiater

Op de site van de KNMG is een overzicht te vinden van alle ziekenhuizen en GGZ-instellingen die door de RGS zijn erkend als opleidingsinstelling.


Bron: website van de NVvP en verschillende instellingen voor GGZ die de opleiding tot psychiater aanbieden.