Intellect Transfer B.V.

GGZ richtlijnen

Om de kwaliteit van de psychiatrische zorg te verbeteren, wordt er toenemend gewerkt volgens kwaliteitsstandaarden. Er worden drie soorten kwaliteitsstandaarden onderscheiden: Richtlijnen, Zorgstandaarden en Generieke Modules.
Zorginstituut Nederland definieert een kwaliteitsstandaard in algemene termen als “wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt”.

GGZ standaarden

Sinds 1999 wordt er in Nederland nauw samengewerkt tussen de verschillende beroepsgroepen en cliënten- en familieorganisaties om betere richtlijnen in de GGZ te ontwikkelen en te implementeren.
Deze GGZ standaarden, ofwel kwaliteitsstandaarden ondersteunen de GGZ professional zoals psychiater, GZ-psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

  • GGZ Standaarden: online database met alle zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules.

Richtlijnen in de GGZ

GGZ-richtlijnen beschrijven aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychiatrische problematiek op basis van evidence based inzichten en ervaringen van professionals en patiënten (practice based). Zij vormen daarmee de vertaling van wetenschappelijke kennis naar het klinisch handelen van bijvoorbeeld de psychiater of GZ-psycholoog en bieden zowel de professional als patiënt hulp en ondersteuning bij het beslissen welke zorg en behandeling men wil inzetten.
De richtlijnen kunnen monodisciplinair of multidisciplinair zijn opgesteld en zijn bij uitstek geschikt om het professionele handelen te toetsen binnen de kwaliteitsvisitaties in het kader van de herregistratie.

Meer informatie over GGZ-richtlijnen is te vinden op de website ggzstandaarden.nl van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) of ggzrichtlijnen.nl van Trimbos Instituut.

Zorgstandaarden GGZ

Een zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt de landelijke norm waaraan de multidisciplinaire, integrale behandeling en zorg moet voldoen voor mensen met een bepaalde psychiatrische aandoening.
Het gaat daarbij om zorginhoudelijke als procesmatige kaders zoals over welke medicatie kan worden voorgeschreven, maar ook hoe de zorg kan worden georganiseerd, hoe de omgeving van de patiënt kan worden betrokken et cetera. Zowel voor de patiënt als voor de GGZ-professional wordt daarmee inzichtelijk wat men kan verwachten ten aanzien van de zorg en behandeling.

  • Meerdere richtlijnen als basis voor één bepaalde zorgstandaard
    Eén bepaalde zorgstandaard kan gebaseerd zijn op meerdere richtlijnen die monodisciplinair en/ of multidisciplinair kunnen zijn opgesteld.

Meer informatie over Zorgstandaarden GGZ is te vinden op de website ggzstandaarden.nl.

Generieke module

In een generieke module worden vanuit het perspectief van de patiënt zorgcomponenten of zorgonderwerpen beschreven die van belang zijn voor meerdere psychische aandoeningen.
De generieke module handelt derhalve over de zorg voor de individuele patiënt die gericht kan zijn op vroegtijdige onderkenning, preventie, zelfmanagement, mantelzorg, e-health, arbeidsparticipatie en dergelijke.

Meer informatie over generieke modules is te vinden op de website ggzstandaarden.nl.

Database GGZ richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules

In de database van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) staan de verschillende GGZ richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules beschreven en is te gebruiken als online encyclopedie om samen met de patiënt goede, afgewogen keuzes te maken voor hoogwaardige behandeling en zorg.


Bron: website GGZ Richtlijnen.