Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Zelfstandigenverklaring

Update 13-01-2020

Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zal zeer binnenkort duidelijkheid verschaffen of hij zijn voorbereide wetgeving met betrekking tot de zelfstandigenverklaring (zzp opdrachten vanaf € 75, --  per uur) doorzet.
De beoogde invoer van de zelfstandigenverklaring is 1 januari 2021.
Als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog kan je met deze verklaring vooraf met de opdrachtgever afspreken dat je als zelfstandig ondernemer werkt en dat beiden gevrijwaard zijn van loonheffingen, werknemersverzekeringen zoals arbeidsongeschiktheid en CAO-bepalingen. 
De zelfstandigenverklaring wordt niet verplicht gesteld; de huidige modelovereenkomsten mogen blijven gelden als een alternatief voor de opt-out mogelijkheid wanneer men niet twijfelt over de aard van de arbeidsrelatie. 
Met de zelfstandigenverklaring verwoordt het Kabinet dat het ZZP’ers met een tarief hoger dan € 75, -- per uur opvat als ondernemers, die zelf in staat zijn zich in te dekken tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en te kunnen sparen voor pensioen
.

Meer zekerheid voor opdrachtnemer en opdrachtgever

Met een zelfstandigenverklaring loopt zowel opdrachtnemer als opdrachtgever geen risico op naheffingen zoals de loonheffing mits althans wordt blijven voldaan aan de voorwaarden.
Ook als de opdrachtnemer later alsnog als “werknemer” wordt gekwalificeerd en dus sprake is van een dienstbetrekking zal de opdrachtgever gevrijwaard zijn van naheffingen (loonbelasting en premies werknemersverzekeringen) maar ook van bijvoorbeeld de loondoorbetalingsplicht in geval van ziekte en naheffingen van pensioenpremies.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het gebruik van de verklaring, zo mag een opdracht niet langer dan een jaar duren en is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht (zie verder).

Voorwaarden Zelfstandigenverklaring

 • een uurtarief van minimaal € 75,- per uur (prijspeil 2019);
 • de zelfstandigenverklaring dient te worden ondertekend vóór het begin van de werkzaamheden door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer;
 • de overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor de duur van maximaal één jaar (het Kabinet vindt dat bij opdrachten die langer duren dan een jaar sprake is van een indicatie van gezag);
 • in de overeenkomst van opdracht moet worden opgenomen dat opdrachtnemer en opdrachtgever niet beogen een arbeidsovereenkomst aan te gaan;
 • de opdrachtnemer moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • voor de betalings- en urenadministratie geldt een bewaarplicht van 7 jaar.

Wanneer men gebruik maakt van de zelfstandigenverklaring is het van belang goed te controleren of wordt (blijven) voldaan aan de genoemde voorwaarden. Wanneer niet (meer) aan de voorwaarden wordt voldaan, geldt de zelfstandigenverklaring met terugwerkende kracht niet met de (financiële) risico's van dien.

Maximale duur van een jaar: samentelregeling

 • Samentelregeling:
  De zelfstandigenverklaring is gemaximeerd op een duur van een jaar. Voor het berekenen van de duur van de opdracht worden alle werkzaamheden die door een werkende eerder zijn verricht voor dezelfde opdrachtgever, meegeteld. Het gaat dus om alle werkzaamheden c.q. uren, ongeacht de contractvorm, die mee worden geteld.
  Er wordt over gesproken dat een concern als één opdrachtgever wordt gezien, wat zou betekenen dat opeenvolgende werkzaamheden/ opdrachten bij verschillende afdelingen binnen eenzelfde zorgorganisatie meetellen voor de berekening.
 • Langer dan een jaar?
  Als opdrachtnemer en opdrachtgever kun je langer dan één jaar met elkaar samenwerken maar niet met gebruimaking van een zelfstandigenverklaring.
  Bij opdrachten die langer duren dan een jaar wordt in de Kabinetsplannen gesproken over een eventuele vrijwaring die te krijgen is via de webmodule, het gebruik maken van modelovereenkomsten of vooroverleg met de Belastingdienst.
 • Pauze van minimaal een half jaar
  Tussen werkzaamheden moet een pauze zitten van minimaal 6 maanden voordat een nieuwe zelfstandigenverklaring (met wederom een maximale duur van een jaar) kan worden gebruikt.
  Deze voorwaarde is mede van belang voor opdrachtnemers die eerder voor hun oude werkgever in dienstverband hebben gewerkt en als zzp’er hetzelfde werk gaan doen bij wat nu hun opdrachtgever zou gaan heten.

Tarief van minimaal € 75, -- per uur

Er geldt zoals bekend een uurtarief van minimaal € 75,- .
De opdrachtgever heeft straks de verplichting vooraf vast te stellen dat naar verwachting minimaal deze € 75, -- per uur wordt gefactureerd en betaald én achteraf dat daadwerkelijk dit bedrag minimaal is betaald aan de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer zal na afronding van zijn werkzaamheden aan de opdrachtgever een overzicht verstrekken van de direct aan de opdracht toerekenbare uren (en kosten).

Opstellen van een Zelfstandigenverklaring

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen zelf een zelfstandigenverklaring opstellen, maar kunnen ook gebruik maken van een format dat beschikbaar zal worden gesteld.
Men kan dan een zelfstandigenverklaring downloaden vanaf de website en toevoegen als bijlage aan de overeenkomst van opdracht.

Zoals aangegeven is de beoogde datum van inwerkingtreding van de zelfstandigenverklaring vooralsnog 1 januari 2021.

Bron: onder andere de website van de Rijksoverheid, PWC, ZiPconomy.

ZIE OOK