Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Gezagsverhouding ZZP

De nieuwe Wet DBA wordt pas vanaf 2020 ingevoerd.
Echter het Kabinet voert wel een aantal andere stappen volgens plan uit waarbij de eerste stap is het verduidelijken van de term ‘gezag’.
Deze stap is inmiddels gezet; Minister Koolmees heeft een lijst opgesteld met Indicaties die wijzen op het bestaan van een gezagsverhouding en Contra indicaties die wijzen op de afwezigheid van een gezagsverhouding.
De Belastingdienst heeft sinds begin 2019 deze nieuwe gezagscriteria in het Handboek Loonheffingen opgenomen waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer zelf kunnen beoordelen of er sprake is van een daadwerkelijke opdrachtrelatie.
Van groot belang is om bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zoals bijvoorbeeld een interim psychiater en een ZZP GZ-psycholoog rekening te houden met deze criteria
.

Indicaties gezagsverhouding

De Belastingdienst zal willen beoordelen of er al dan niet sprake is van een gezagsverhouding. Hiertoe is een lijst opgesteld met zogenaamde Indicaties gezagsverhouding (“aanwijzingen”) en Contra indicatie gezagsverhouding.
De beoordeling zal echter goed worden afgewogen en er zal gekeken worden naar de onderlinge samenhang van de verschillende criteria.
De indicaties zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

 1. leiding en toezicht;
 2. vergelijkbaarheid personeel;
 3. werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen;
 4. manier waarop de werkende naar buiten treedt;
 5. overige relevante aspecten.

Ad 1. Leiding en toezicht

Een indicatie voor een gezagsverhouding is bijvoorbeeld als in de Overeenkomst van opdracht wordt vermeld dat Opdrachtnemer gehouden is zich te richten naar de instructies van Opdrachtgever over de manier waarop de opdracht moet worden uitgevoerd.

 • Tips:
  Zorg dus dat in de Overeenkomst van opdracht deze bepaling niet is opgenomen (wel kan gesproken worden over dat er, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming plaatsvindt met Opdrachtgever in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen).
  Van belang is het opnemen van een bepaling dat Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig is en dat er geen sprake is van leiding en toezicht.
  Een andere tip is om zorgen dat het resultaat en duur (begin en eindpunt) van de opdracht concreet zijn beschreven, omdat daarmee aannemelijker is dat de werkende buiten een gezagsverhouding werkt.

Ad 2. Vergelijkbaarheid personeel

Een indicatie voor een gezagsverhouding is bijvoorbeeld als de interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog recent een arbeidscontract heeft gehad bij de betreffende opdrachtgever.
Een Contra indicatie voor een gezagsverhouding is bijvoorbeeld dat de werkende een duidelijk hogere beloning voor de werkzaamheden krijgt dan werknemers die soortgelijk werk in loondienst verrichten.

 • Tip:
  Het is dus een groot risico om een interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog die een arbeidscontract heeft en uit dienst gaat, deze vervolgens als opdrachtnemer werkzaamheden te laten verrichten.

Ad 5. Overige relevante aspecten

Een indicatie voor een gezagsverhouding is bijvoorbeeld als de Opdrachtgever de werkende verplicht om een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit zou namelijk de ondernemersvrijheid van de werkende ondermijnen.

 • Beroepsaansprakelijkheid
  Van belang ten aanzien van de Overeenkomst van opdracht is dat de opdrachtnemer wettelijk gezien onder de beroepsaansprakelijkheid van de opdrachtgever valt. Er is sprake van een zgn. parapludekking.
  De VvAA heeft rond maart 2018 namens de FMS en NVZ overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over aanpassing van het artikel wat betreft de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de ZZP'er in de Modelovereenkomst.
  De verplichting vervalt, omdat deze strijdig is met de centrale aansprakelijkheid van de opdrachtgever, genoemd in Art. 7:463 BW (de zogenoemde ‘paraplu-dekking’).
  (N.B.: tevens bestaat een primaire beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de ZZP'er in de zorg helemaal niet. Wél bestaat een aanvullende dekking op de instellingspolis voor ZZP'ers maar dit is een secundaire beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  Zie verder bij Beroepsaansprakelijkheid


Bron: website van de Belastingdienst en ZiPconomy.